Kreyòl Français

OFATMA

Ofis Asirans Aksidan Travay, Maladi ak Matènite

Kiyès nou ye?

OFATMA, Biwo leta Sekirite Sosyal ki mèt pwòp tèt li, ap dirije Asirans Aksidan Travay Maladi ak Matènite, selon lalwa ki kreye l. Menm jan tou, li se yon mwayen ki la pou pwoteje travayè ak anplwaye kont aksidan travay.

Asirans obligatwa sa a, chita sou prensip "youn ede lòt, oswa tout pou yon, yon pou tout". kidonk se yon mwayen, yon zam pou pwoteje anplwaye. Li enpòtan pou sante travayè a ak sante fanmi l', epitou li anpeche patwon yo pèdi anpil lajan.

AVI ENPOTAN

Direksyon Administratif OFATMA ap fe tout moun konnen, espesyalman moun ki kotize yp, ke, apati de jodya, se pèseptè nou site la yo selman ki gen dwa pran redevans sou fòm chèk nan plas OFATMA.

Li rès la

Tout dwa rezève - Se Ikaly ki kreye sit sa a